Psykedelika

De siste årene har det gjenoppstått en enorm interesse for psykedelika. Det forskes på terapeutisk bruk og det snakkes om i bøker, media, tidsskrifter og podcaster. Samtidig har stadig flere på mitt kontor tatt opp erfaringer med psykedelika. Jeg synes det er fint at man kan ta opp det man vil med en psykolog. Mange vegrer seg imidlertid litt for å snakke om dette fordi de enten er redde for at psykologen vil dømme dem eller at psykologen kan være pliktig til å melde dette til myndighetene. Jeg ønsker at mine pasienter ikke skal føle seg dømt eller forskjellsbehandlet for at de tar ukonvensjonelle valg i sitt liv, uavhengig av hva det innebærer. Dersom man tar opp bruk av rusmidler i møte med meg, vil jeg ikke melde dette til noen myndighet så lenge det ikke foreligger en åpenbar risiko for noens liv. Det skal føles trygt å snakke om rusbruk med psykologen sin. 

Hva er psykedelika? 

Psykedelika er kjemiske substanser fra naturen eller laboratoriet, som påvirker sentralnervesystemet på karakteristiske måter. De vanligste eksemplene på psykedelika er psilocybin (finnes i sopp og trøfler), lysergsyredietylamid-25 (LSD) og meskalin (finnes i kaktus). Disse tre gruppene er svært like både kjemisk og i deres effekt på nervesystemet, derfor kalles de ofte "klassiske psykedelika". I tillegg har det oppstått mye interesse rundt andre typer psykedelika, som Dimetyltriptamin (DMT), som blant annet finnes i det sjamanske brygget "Ayahuasca", som tradisjonelt brukes i Amazonas. I Norge tilbys ketamin-assistert terapi, og selv om ketamin ikke er et psykedelika per se, er det klare likheter i måten det brukes på og oppleves for pasienten. En annen relatert substans som tradisjonelt ikke er blir kalt psykedelika, men som forskes på for bruk sammen med terapi, er MDMA. Felles for alle disse er at de kan virke "åpnende" for bevisstheten og føre til mer tilgang til underliggende mentale prosesser. De endrer radikalt opplevelsen av en selv og ens omgivelser, og dette kan være terapeutisk men det kan også være overveldende og bli veldig vanskelig for noen. 

Risiko og skadebegrensning

Det er veldig viktig for meg å understreke at jeg ikke anbefaler noen å prøve ut psykedelika på egen hånd i forbindelse med at man forsøker å få det bedre. Dette er det flere grunner til. For det første begår man en kriminell handling både ved å skaffe seg stoffet og å bruke det i Norge. Utover at man kan bli straffet for dette, påvirker det antakeligvis den mentale rammen for brukeren på en uheldig måte. Det eksisterer også en risiko for at man ikke har det stoffet man tror man har, f.eks. kan man ha plukket feil sopp eller fått et kjemikalie som ligner på LSD eller MDMA, men som ikke er det. Sistnevnte risiko kan reduseres ved å benytte "test-kits" som lar en undersøke innholdet av rusmidler. Brukererfaringer viser at vanskelige opplevelser skjer oftere når man er dårlig forberedt og uten adekvat støtte, f.eks. alene. Dette er rusmidler som har potensielt ekstremt sterk effekt og som kan være vanskelig å dosere riktig, derfor er det viktig at man er godt forberedt og har med seg noen som kan være der edru som hjelp og støtte under opplevelsen. Det er grunn til å tro at de som er spesielt sårbare og ustabile risikerer å bli dårligere av psykedelika gitt under uordnede omstendigheter, uten adekvat forberedelse, støtte og oppfølging i etterkant. Per i dag er det kun ketamin-assistert behandling som tilbys av norske leger og psykologer som oppfyller disse kriteriene. De som er interessert i ketamin-assistert behandling kan finne ut mer om dette hos EmmaSofia og AxonKlinikken. Det er mulig å reise til behandlingsinstitusjoner i utlandet som tilbyr veiledet behandling med psykedelika, bl.a. i Nederland og Latin-Amerika. Disse stedene har imidlertid som regel ikke den samme grad av sikkerhetstiltak og støtte som slik det gjøres i den kliniske forskningen på psykedelisk terapi. F.eks. blir det ofte gitt i en gruppesetting, det kan være ufullstendig utredning og forberedelse på opplevelsen, og varierende tilbud av integrasjon og oppfølging i etterkant. I de fleste land hvor dette forekommer er virksomheten ikke nøye regulert, dvs. at det ikke er tydelige retningslinjer, krav eller lisensiering fra myndighetene for psykedelisk behandling, og kvaliteten på tilbudet kan derfor variere enormt. Ta som et eksempel lovgivningen i Nederland, hvor psykedelisk terapi tilbys under et smutthull i loven. Det fører til at det tilbys både av kliniske psykologer og selvutnevnte healere. Jeg vil anbefale de som vurderer å ta psykedelika i utlandet til å være veldig forsiktige og nøye når de undersøker hvem som tilbyr dette, og at man tenker over risikoen ved å bli syk i utlandet spesielt dersom man reiser alene. Om man likevel har tenkt å prøve ut dette, så sørg for å sette deg godt inn i det og bruk ressurser som tryggtripp.no.  

Integrering av psykedeliske opplevelser

Dersom du har hatt opplevelser med psykedelika som du har behov for å prosessere sammen med en profesjonell, så er du velkommen til å ta opp dette med meg. I litteraturen kalles dette ofte for "integrasjon", det refererer til å dele og utforske utfordringer og innsikter som oppstår under psykedeliske opplevelser. Det handler om å skape mening rundt de følelsene, sensasjonene og ideene som man har opplevd, og hvordan dette kan integreres i ens person slik man er i sin vanlige bevissthetstilstand etter opplevelsen. Blant de som forsker på psykedelisk terapi blir integrasjonen i etterkant av opplevelsen vurdert som en viktig del av terapien. I vanlig terapi skjer endring som regel langsomt, og nye tanker, ideer og følelser oppstår både gradvis og plutselig, men kommer i et mer "normalt" tempo for pasienten. I psykedelisk terapi skjer det veldig mye veldig fort, og mange kan derfor raskt undertrykke de innsiktene og følelsene man har kjent på, fordi det er vanskelig å holde oppe i bevisstheten. Hvis man får hjelp med å integrere disse kan man potensielt få mer positiv og varig effekt av psykedeliske opplevelser. For de som har hatt svært vanskelige opplevelser med psykedelika, kan dette komme av at det som kom opp i bevisstheten var så vanskelig at opplevelsen ble dominert av frykt. I slike tilfeller kan integrasjon fokusere på å forsøke å bygge opp igjen følelsen av trygghet. 

Ressurser:

PDF: Psychedelic Therapy from an Existential Psychological viewpoint: A theoretical analysis